Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VOGELS PROJECTEN B.V.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 68437331
Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1      Wij resp. onze: de opdrachtnemer;
1.2      De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die het werk opdraagt;
1.3      Dag: een werkbare kalenderdag;
1.4      Werkdag: een kalenderdag tenzij deze valt op een algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens de voor de opdrachtnemer geldende CAO voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag;

Artikel 2 – Werkingssfeer
2.1    Wij zijn nimmer gebonden aan van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden, ook niet indien wij deze afwijkende voorwaarden niet uitdrukkelijk ontkennen;
2.2    Een eventuele verwijzing door de opdrachtgever naar zijn voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3    De opdrachtgever wordt door de enkele aanvang der werkzaamheden door ons, geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden;
2.4   Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de voorwaarden van de opdrachtgever toepasselijk zijn, prevaleren onze voorwaarden bij strijdigheid van een of meer bepalingen.
2.5   Het in dit artikel bepaalde kan uitsluitend worden opzij gezet indien wij na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk te kennen geven dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever toe passelijk zijn;

Artikel 3 – Offerte c.q. aanbieding
3.1      Elke offerte is één ondeelbaar geheel en is vrijblijvend, tenzij anders wordt overeengekomen;
3.2      Het aanbod vermeldt indien mogelijk het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen;
3.3      De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van ons aanbod door de opdrachtgever;
3.4      Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk aan ons te worden  bevestigd resp. schriftelijk door ons te zijn aanvaard;
3.5      De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het tijdstip dat wij de werkzaamheden hebben aangevangen;

Artikel 4 – Onze rechten en verplichtingen
4.1  De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen;
4.2  Wij zijn in geval wij de opdrachtgever ter zake hebben gewaarschuwd en desalniettemin de opdrachtgever uitvoering der betreffende  werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond resp. volgens een ondeugdelijke werkwijze resp. onder ondeugdelijke omstandigheden heeft verlangd, niet aansprakelijk voor door ons uit- gevoerd werk;
Artikel 5 – Rechten en verplichtingen door opdrachtgever
5.1  Voor  zover  ontwerpen  en (  technische)  tekeningen  worden verstrekt door opdrachtgever, mag Vogels projecten B.V. afgaan op  de juistheid en kan zij niet worden aangesproken op gevolgschade.
5.2  Indien op detailtekeningen opmerkingen staan als maten in het werk te controleren of dergelijke, nemen wij aan dat deze maten door de opdrachtgever zijn gecontroleerd en juist bevonden. Bovendien zal de opdrachtgever binnen acht dagen na het geven van de opdracht een leveringsschema verstrekken, aangevende op welke data de verschillende onderdelen moeten worden geleverd c.q. het werk moet worden aangevangen en opgeleverd.
5.3  Indien het leveringsschema c.q. de planning niet kan worden aangepast aan onze productie, behouden wij het recht nadere voorwaarden te stellen.
5.4  De opdrachtgever zorgt voor de voor het werk benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, alsmede de overige voor het werk te verschaffen gegevens;
5.5  De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot ons werk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van onze werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever ons daarvan tijdig in kennis te stellen;
5.6  Indien de aanvang van ons werk wordt vertraagd door niet aan ons te wijten omstandigheden moet de opdrachtgever ons de daarmede  verband houdende schade en kosten vergoeden en hebben wij het  recht op verschuiving van de opleveringsdatum, ook als wij daarom niet vragen;
5.7  De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd;
5.8  Indien door ons hulp of bijstand van welke aard ook wordt verleend, geschiedt zulks buiten onze verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van de opdrachtgever;
5.9  Adviezen, voorzieningen en werkzaamheden van derden, al dan niet volgens onze gegevens en tekeningen, die van invloed zijn of kun- nen zijn op onze prestaties zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.10    De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat wij bij aankomst op het werk onze werkzaamheden terstond kunnen aanvangen en deze gedurende de normale werkuren kunnen uitvoeren.
5.11    De opdrachtgever dient om niet te zorgen voor: a goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig dat ons materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot aan de ingang van het gebouw gebracht kunnen worden; voor zover dat niet het geval is, moet de opdrachtgever aan ons extra kosten, waaronder met name begrepen extra mankracht voor aanvoer materiaal, vergoeden. b afsluitbare, verlichte, droge, zindelijke opslagruimte van voldoende grootte, voor opslag van onze materialen, machines etc.; c tegen vorst en hitte beveiligde/beschermde opslagruimte voor de opslag van brand- c.q. vuurgevaarlijke en vorstgevoelige materialen;
d het in ontvangst nemen van voor onze werkzaamheden bestemde materialen en deze te behandelen in overeenstemming met de aanwijzingen op de begeleidingspapieren en/of op de  verpakking aangebrachte aanwijzingen voor de opslag daarvan;
e water en elektriciteit, zowel voor licht als krachtstroom met voldoende spanning en met zoveel gemakkelijk aan te sluiten stopcontacten, zodat wij binnen een straal van 25 meter hierover kunnen beschikken;
f schaftlokaal, wasgelegenheid en toiletten c.q. de vrije toegang daartoe voor ons personeel;
g volgens de voorschriften bruikbare  bouwliften, steigers en bouwmateriaal;
h alle maatregelen ter voorkoming van vorstverlet, welke worden voorgeschreven door de Stichting Risicofonds voor het Stukadoors- Afbouw, Terrazzo/vloerenbedrijf
5.12 Indien werkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht er zorg voor te dragen dat het bouwwerk met glas of ander lichtdoorlatend materiaal is dichtgemaakt, indien de weersomstandigheden dit naar ons oordeel noodzakelijk maken. Bij gebreke daarvan zijn wij niet verplicht het werk uit te voeren en is de opdrachtgever verplicht aan ons alle door ons in verband daarmede geleden schade te vergoeden.
5.13 De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen, dat het door ons aangebrachte werk niet wordt beschadigd of vernield;
5.14 Kosten welke ontstaan doordat aan het in het vorige lid gestelde niet, niet-tijdig of niet-volledig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever;
5.15 De opdrachtgever zal zorg dragen, dat kwetsbare onderdelen in de omgeving van het door ons aan te brengen werk tevoren worden beschermd.
5.16 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering van onze werkzaamheden in de omgeving daarvan aanwezige per- sonen vooraf op de hoogte zijn gesteld van aan onze werkzaamhe- den verbonden stof-, stank-, reuk- en geluidshinderbezwaren en dat anderen dan ons personeel de toegang tot de ruimten waarin wij onze werkzaamheden verrichten alsmede gedurende de tijd daarna die wij noodzakelijk achten, is ontzegd;
5.17 De opdrachtgever stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor het gescheiden inzamelen van chemisch- en bouwafval;
5.18 De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking word gesteld;
5.19 Indien door ons ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, catalogi, maat en/of gewichtsopgaven zijn verstrekt, zijn deze voor ons niet bin- dend; deze bescheiden blijven ons eigendom. De opdrachtgever is ervoor aansprakelijk, dat deze bescheiden niet worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Indien een opdracht niet wordt verleend, zullen deze bescheiden op ons verzoek terstond aan ons worden geretourneerd;

Artikel 6 – Prijzen
6.1 Alle prijzen zijn  exclusief BTW;
6.2 Kostenbegrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. brengen wij niet afzonderlijk in rekening indien ons op grond daarvan een opdracht wordt verleend;

Artikel 7 – Monsters
7.1  Indien door ons een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bijwijzen van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
7.2  Geringe   kleur-, en structuurverschillen zijn toelaatbaar. De opdracht- gever vrijwaart ons terzake van enige aansprakelijkheid voor eventu- ele kleurafwijkingen en/of verkleuringen;
Artikel 8 – Uitvoerigsduur, uitstel van oplevering
8.1      De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd wordt in de overeenkomst uitgedrukt, hetzij in werkbare dagen, weken of
– maanden, hetzij door een bepaalde dag benoemen;
8.2  Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen worden werkdagen respectievelijk halve werkdagen als onwerkbaar  beschouwd, wanneer door omstandigheden die ons niet te wijten zijn gedurende vijf uren respectievelijk tenminste twee uren door  het  grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt;
8.3  Als de oplevering van een werk zou moeten geschieden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de over- eengekomen dag van oplevering;
8.4  De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd kan door de opdrachtgever in overleg met ons worden verlengd,
8.5  Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdracht- gever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van  wijzigingen in de uitvoering van het werk de uitvoering van de  werkzaamheden wordt vertraagd kan van ons niet gevergd worden dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd en hebben wij recht op termijnverlenging, ook als daarom niet  wordt gevraagd.
Artikel 9 – Overmacht
9.1  Indien  tengevolge van of in verband met oorlog, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen,  algemene of partiële  werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand, brand, watersnood en/of  abnormale waterstand, epidemie, ziekte van personeel, directe of indirecte stagnatie in ons bedrijf ontstaat, of indien door vandalisme, bezetting (ook  door  krakers), atoomkernreacties,  milieuramp, milieuverontreiniging t.p.v. het uit te voeren werk en met de gezondheid van personen bedreigende gevolgen, acties van   maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod, sneeuw-, en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak buiten onze schuld, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of  onderdelen welke wij van derden betrekken, ons niet resp. niet tijdig kunnen bereiken, en/of onze werknemers het bouwobject niet  kunnen bereiken of aldaar verblijven, hebben wij het recht de  levering der materialen en/of de uitvoering van het werk op te  schorten zolang deze stagnatie of verhindering aanhoudt;
9.2  Indien deze stagnatie of verhindering langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht, de overeenkomst,  mits  zulks  schriftelijk  binnen  veertien  dagen  geschiedt,  te  annuleren voor zover het betreft het nog niet geleverde c.q.  uitgevoerde gedeelte. Hetgeen bij annulering reeds is geleverd c.q.  uitgevoerd moet  alsdan  gelijktijdig  worden  betaald.  Bij zodanige annulering, onverschillig  welke partij zich hiervan bedient, zijn wij niet gehouden enige vergoeding ter zake te verlenen.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid van de afnemer/opdrachtgever
10.1  De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders, aan wijzingen, gegevens en informatie.

Artikel 11 – Opneming en goedkeuring
11.1   De opneming geschiedt op onze schriftelijke, tot de opdrachtgever gerichte, mededeling houdende de dag waarop naar ons oordeel het werk zal zijn voltooid;
11.2   De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het vorige lid bedoelde dag. De opdrachtgever dient ons tijdig, zo moge- lijk drie dagen tevoren, schriftelijk mede te delen op welke datum en tijdstip de opneming plaats vindt;
11.3   Nadat het werk is opgenomen wordt ons door de opdrachtgever binnen acht dagen medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd en in het laatste geval met opgaaf van de gebreken.
11.4   Wordt niet binnen acht dagen na opneming een schriftelijke mededeling door de opdrachtgever aan ons gezonden dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd;
11.5   Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van de goedkeu- ring zijn. Wij zijn gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen;

Artikel 12 – Oplevering
12.1   Levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd c.q. de opleveringstermijn, dient de opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een laatste, redelijke, termijn te geven;
12.2   Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd;
12.3   Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als: a  De opdrachtgever dit aan onsmededeelt;
b Wij de opdrachtgever schriftelijk hebben bericht het werk voltooid te achten. Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na dagtekening van ons desbetreffend bericht schriftelijk bezwaren tegen de voltooiing van het werk kenbaar maakt, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd;
c De opdrachtgever het object waaraan/waarbinnen het werk is verricht weer in gebruik neemt c.q. in gebruik heeft gegeven, met dien verstande, dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
Artikel 13 – Betaling
13.1   Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Kortingen onder welke benaming ook mogen nimmer in mindering worden gebracht. Bij de betaling is schuldvergelijking nimmer toegestaan, noch is het de opdrachtgever toegestaan dat hij enige betalingsverplichting jegens ons opschort;
13.2   Indien voor het vaststellen van betalingstermijnen eenheidsprijzen gelden, zullen deze globaal zijn en dienen ter bepaling van tussen- tijdse betalingsverplichtingen. Deze eenheidsprijzen gelden nimmer  voor het berekenen van de kosten voor eventueel meer- en/of min- derwerk dan wel voor het vaststellen van prijzen voor andere werken;
13.3   Indien de opdrachtgever de goederen niet op in het leveringsschema c.q. planning gestelde data kan of wil ontvangen of indien hij in gebreke is gebleven tijdig een leveringsschema c.q. planning te ver- strekken, komen de daardoor noodzakelijk geworden kosten van opslag voor rekening van de opdrachtgever, terwijl wij de betaling van de opgeslagen goederen kunnen vorderen;
13.4   Bij de vaststelling der tussentijdse betalingsverplichtingen kan naar verhouding rekening worden gehouden met genoemde prijsverho- gingen.
13.5   Indien enige betaling niet tijdig is geschied, wordt de opdrachtgever   geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat enige aanma- ning of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd ons recht van opschorting van onze verplichtingen bij niet-tijdige betaling van termijnen;
13.6   Bij overschrijding der betalingstermijn verbeurt de opdrachtgever een vertragingsrente van anderhalf (1,5) procent voor elke maand (een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen)  over het niet tijdig betaalde bedrag. Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle kosten van inning der niet-tijdig betaalde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig  betaalde bedrag.
13.7   Voorzover wij voor inning van bedrag en rechtskundige hulp nodig hebben en de kosten daarvan meer bedragen dan genoemde 15%, is de opdrachtgever ook dat meerdere verschuldigd.
13.8   De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk zonder voorafgaande in gebrekenstelling opeisbaar zijn in de volgende gevallen:
a indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel een aanvraag tot zijn onder curatelestelling is aanhangig gemaakt;
b enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de opdrachtgever wordt gelegd;
c bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot het metterwoon verlaten van Nederland blijkt;
d indien de opdrachtgever een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is, dezelve in liquidatie treedt, wordt ontbonden of een andere vennoot c.q. bestuurder verkrijgt, dan wel een vennoot of bestuurder uit- resp. aftreedt;
13.9 Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur eventueel inclusief vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, heeft plaatsgevonden, blijven geleverde materialen ons eigendom.
13.10 Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarnaast strekken betalingen tot mindering op de hoofdsom.

Artikel 14 – Reclames en Garantie
14.1 Indien bij uitgevoerd werk of bij de levering andere zichtbare gebreken worden geconstateerd, moeten hierover binnen acht dagen na de constatering daarvan worden gereclameerd;
14.2 Reclames dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk te onzer kennis te worden gebracht;
14.3 Indien de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt onder het beding op keur van de directie of onder andere benaming de keuring aan   derden  heeft  gedelegeerd, dient dit  op de in het vorige lid omschreven wijze en binnen de gestelde tijdstippen te onzer kennis te worden gebracht;
14.4 Een door ons verzonden factuur wordt geacht door de ontvanger van de factuur te zijn goedgekeurd, indien het schriftelijk bericht van met       redenen omklede bezwaren tegen de factuur ons niet heeft bereikt binnen 5 werkdagen nadat de factuur door ons is verzonden; 14.5   Alle gebreken aan geleverde zaken, of het uitgevoerde werk, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na de levering resp. oplevering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door ons ontworpen constructie, gebrekkige verwerking of gebruik van materiaal, waarvan wij hadden kunnen weten, dat dit ondeugdelijk was, worden door ons kosteloos gerepareerd, herleverd of hersteld (naar onze keuze). Onze garantie bevat geen verplichting tot vergoeding van schade, welke door herlevering, herstel of anderszins voor de opdrachtgever mocht ontstaan;
14.6 Voor gebruikte materialen voor het werk wordt geen garantie verleend;
14.7 Indien de opdrachtgever ons materiaal voor verwerking beschikbaar stelt, geldt de garantie uitsluitend de deugdelijkheid van de daaraan       door ons verrichte werkzaamheden;
14.8 Indien ter voldoening aan garantiebepalingen onderdelen door nieuwe worden vervangen gelden ten aanzien van deze nieuwe onder-      delen dezelfde garantiebepalingen; de vervangen onderdelen worden ons eigendom;
14.9 Onze verplichting tot vergoeding van schade strekt nimmer verder dan een bedrag van maximaal de aanneemsom van het onderhavi-      ge werk dan wel het totaal van gewerkte uren en verwerkte materialen;
14.10 Voor gevolgschade zijn wij nimmer aansprakelijk. Onze garantieverplichtingen vervallen door elke niet, niet tijdige of niet volledige beta-      ling door de opdrachtgever. Nakoming onzerzijds der garantiebepalingen kan eerst worden gevorderd nadat de opdrachtgever volledig       aan zijn betalingsverplichting, ook van vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, zal hebben voldaan.

Artikel 15 – Arbitrage
15.1 Geschillen  worden  beslecht  door  de  gewone  Rechter  in  het   arrondissement ‘s-Hertogenbosch, dan wel naar onze keuze door de  Raad  van  Arbitrage  voor  de  Bouwbedrijven  in  Nederland, onverminderd de bevoegdheid van de President van de Rechtbank,   rechtdoende in kort geding;
15.2 Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Pagina 4 / 4

Home